Photo: John Liston

Triawd NEW Sinfonia - Cerddoriaeth Siambr

Bethan Griffiths: Telyn
Jonathan Guy: Clarinét
Catherine Landen: Ffidil

Rhaglen

Darius Milhaud: Suite op.157b - Mvt 1, Overture and Mvt 4, Introduction and Finale

Jacques Ibert: Two Interludes IJI 30

Traditional: Peat Dance

Maria Theresia von Paradis: Sicilienne

Cefnogir y cyngerdd hwn yn garedig iawn gan Professor John Solbé MBE & Dr Rosie Solbé

‘NEW Experiences, NEW Audiences, NEW Wales’

Mae NEW Sinfonia yn angerddol am gerddoriaeth ac yn ailddiffinio’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn gerddorfa. Rydym yn gerddorfa sy’n cynnwys cerddorion proffesiynol creadigol cyffrous sy’n dod o bob rhan o Ogledd Cymru a thu hwnt. Rydym yn cenhadu er mwyn yw sicrhau bod profiadau cerddorol arloesol o’r ansawdd uchaf ar gael i bawb, creu profiadau cerddorol i bob person ifanc a datblygu prosiectau cynaliadwy sydd o bwys i’n holl gymunedau.

Mae NEW Sinfonia wrth eu boddau o fod unwaith eto yn Gerddorfa Breswyl y rhith Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru ar gyfer 2020. Rydym yn hynod o falch o’n n partneriaeth gyda’r Ŵyl ac fel canlyniad y cyfle i weithio gyda Opera Cenedlaethol Cymru. Mae NEW Sinfonia wedi perfformio gydag artistiaid uchel eu parch sy’n cynnwys Raphael Wallfisch, Federico Colli, Ye-Eun Choi, Tamsin Waley-Cohen, Julian Close, Rebecca Afonwy-Jones, Llŷr Williams, David Kempster a Rhys Meirion. Mae NEW Sinfonia yn falch o fod wedi rhoi premières gan Rebecca Dale, yr Athro Paul Mealor, Brian Hughes a Jonathan Guy.

Mae NEW Sinfonia yn cyflwyno rhaglen fywiog ar draws y sbectrwm cerddorol cyfan. I ni, mae llwyddiant yn golygu cyfrannu at galon ac enaid pobl ledled y wlad, gan rymuso pobl i ddilyn a sicrhau llwyddiant ar eu telerau eu hunain. Gan ddefnyddio cerddoriaeth fel arf pwerus ar gyfer cefnogi iechyd a lles, mae NEW Sinfonia wedi mynd â chreu cerddoriaeth i gymunedau mewn ysgolion ac ysbytai. Cyrhaeddodd eu preswyliad yn Ysbyty Wrecsam Maelor gyda chefnogaeth Tesni Homes, rownd derfynol y categori ‘Celfyddydau a Busnesau Bach’ gyda’r Celfyddydau a Busnes Cymru. Mae eu gweithdy addysg blynyddol a gynhelir mewn partneriaeth â GGRGC wedi tyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn, gan roi cyfle i bobl ifanc o bob rhan o Ogledd Cymru gwrdd, gwneud ffrindiau, gwneud cerddoriaeth a pherfformio.

Catherine Landen

Yn wreiddiol o Hampshire, graddiodd Catherine gyda Anrhydedd PGDip mewn Ffidil o Goleg Cerdd Brenhinol y Gogledd, Maencenion (RNCM) ym mis Gorffennaf 2013, gan astudio gyda Maciej Rakowski. Daeth Catherine i Fanceinion yn wreiddiol i astudio ar gwrs oedd ar y cyd rhwng Prifysgol Manceinion a’r RNCM, gan ennill Gwobr Academaidd Hargreaves yn 2010 a graddio gyda gradd MusB (Anrh) dosbarth cyntaf a diploma GRNCM o’r RNCM yn 2012.

Astudiodd hefyd ar Gynllun Arweinyddiaeth Halle Strings a chwblhaodd hynny gyda Diploma Artist Rhyngwladol yn 2016, gan astudio gyda James Clark a Lyn Fletcher. Mae perfformiadau concerto Catherine yn cynnwys Concerto Ffidil Mendelssohn gyda NEW Sinfonia yn 2013, concerto ffidil Glazunov gyda Cherddorfa Symffoni Prifysgol Manceinion 2011 a choncerto ffidil Bruch gyda cherddorfa Peter Symonds yn 2007. Yn ogystal, mae hi wedi cymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr gyda Gerard Poulet, Yossi, Zivoni, Ivry Gitlis, Leland Chen, Peter Manning, Tasmin Little, Pavel Fischer a Madeleine Mitchell.

Fel cerddor siambr brwd roedd Catherine yn un o sylfaenwyr y Pedwarawd Solem, gan chwarae’r ail ffidil o 2011-2017. Yn yr amser hwnnw enillodd y pedwarawd wobr rhyng-golegol Britten 100 i bedwarawdau llinynnol, gwobr RNCM Nossek a gwobr ensemble y Royal Overseas League. Mwynhaodd Catherine amserlen gyngerdd brysur iawn gyda’r Pedwarawd Solem, gan berfformio mewn lleoliadau gan gynnwys y Royal Festival Hall, Wigmore Hall ac ar BBC Radio 3 yn ogystal â dal swyddi Cymrodyr Iau yn yr RNCM ac fel aelod o Ensemble Preswyl ym Mhrifysgol Lerpwl. Yn 2017 cyrhaeddodd y pedwarawd rownd gynderfynol 7fed Cystadleuaeth Ryngwladol Joseph Haydn yn Fienna ac roeddent hefyd yn Artistiaid Grŵp Park Lane ac yn enillwyr gwobr Ymddiriedolaeth Twnnel.

Ymunodd Catherine ag adran ffidil gyntaf Opera North yn 2016 a daeth yn aelod o Manchester Camerata yn 2019. Mae’n parhau i fwynhau gyrfa brysur ar ei liwt ei hun ochr yn ochr â’i swyddi, gan chwarae’n rheolaidd gyda’r Halle, Cerddorfa Siambr y Gogledd, Cerddorfa Frenhinol Ffilharmonig Lerpwl, Cerddorfa Symffoni Bournemouth a Cherddorfa Ffilharmonig y BBC.

Jon Guy - Cyfansoddwr a Pherfformiwr

Mae Jon Guy yn gyfansoddwr a cherddor sy’n mwynhau creu a pherfformio cerddoriaeth sy’n herio’r daith rhwng genres. Yn hanu o Wrecsam, Gogledd Cymru yn wreiddiol, cydsefydlodd y gerddorfa siambr arloesol NEW Sinfonia ac mae wedi ysgrifennu llawer o ddarnau i’r gerddorfa eu perfformio.

Mae uchafbwyntiau cyfansoddiadau cerddorfaol Jon i gyd wedi ymddangos yng Ngŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru sydd wedi bod yn gefnogwr brwd trwy gydol ei yrfa. Mae ‘A Veiled Smile’, ‘Elemental’ a ‘Vision of Fire’ i gyd wedi’u comisiynu gan yr ŵyl ac fe’u hysgrifennwyd i annog cerddorion ifanc o bob gallu i fwynhau creu cerddoriaeth gyda NEW Sinfonia.

Yn ddiweddar, mae Jon wedi dechrau mentro i feysydd cerddoriaeth gorawl gyda The Nightingale. Mae’r geiriau ar gyfer y gân yn seiliedig ar gerdd gan ei Dad ac fe’u bwriedir fel neges o obaith i bawb yn ystod Pandemig Covid-19. Perfformir fersiwn ar gyfer Cerddorfa Llinynnol yn ystod Rhith NWIMF ym mis Medi 2020.

Nid yw’n un ar gyfer labeli, mae Jon yn mwynhau croesi i genres eraill o gerddoriaeth ac mae wedi cydweithio gyda’r band Ethereal Indie Golden Fable ar eu halbwm Alchemy. Wedi’i ddisgrifio fel ‘darn o gerddoriaeth wirioneddol huddles a theimladwy a chwaraewyd allan dros dri ar ddeg o draciau gwreiddiol a syfrdanol’, mae Alchemy yn cyfuno tapestrïau cerddorfaol cyfoethog Jon â sain unigryw y band.

Yn ogystal â chyfansoddi a pherfformio gyda NEW Sinfonia, fel clarinettydd mae Jon wedi perfformio gyda Cherddorfa Opera North, Cherddorfa Ffilharmonig y BBC, Manchester Camerata, Cerddorfa Siambr y Gogledd a ef yw’r Bass Clarinettist gydag Ensemble Cerddoriaeth Gyfoes IMMIX sydd wedi’i leoli yn Lerpwl. Mae perfformiadau diweddar gydag IMMIX wedi ei weld yn perfformio yng Ngŵyl Ddwyflynyddol Cerddoriaeth Newydd PRS yng Nghanolfan Southbank yn Llundain.

Bethan Griffiths

Mae Bethan yn delynores arobryn wedi’i lleoli yng Ngogledd Cymru a Llundain. Enillodd Radd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf gan y Coleg Cerdd Brenhinol yn 2017, gan astudio gyda’r delynores o fri rhyngwladol Ieuan Jones. Dychwelodd i’r RCM ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig fel Ysgolor Sefydliad Teulu Ashley ac yn ddiweddar graddiodd gyda Meistr Perfformiad gyda Rhagoriaeth. Ar ôl cwblhau ei hastudiaethau dyfarnwyd iddi wobr fawreddog y Frenhines Elizabeth, gwobr Rose Bowl Rose y Fam.

Dechreuodd hyfforddiant cerddorol Bethan yn 7 oed gyda gwersi piano cyn dechrau chwarae telyn yn 10 oed. Yn ddiweddarach, aeth ymlaen i gyflawni ei diplomâu perfformiad ABRSM mewn telyn a phiano ac ers hynny mae wedi perfformio mewn amryw o leoliadau ledled y DU, Ewrop ac UDA fel unawdydd ac fel rhan o amrywiaeth o ensembles. Mae rhai o’r uchafbwyntiau’n cynnwys perfformiadau ar gyfer Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn UDA yn perfformio yn Washington DC, Maryland ac yn fyw ar WCVE National Public Radio, Richmond.

Fel cystadleuydd brwd mewn Eisteddfodau, mae hi wedi ennill llawer o wobrau fel gwobrau yn unawd offerynnol Urdd Eisteddfod a gwobr 1af yn Unawd Delyn yr Eisteddfod Genedlaethol yn ogystal â chael ei dewis yn rownd derfynol cystadleuaeth fawreddog y Blue Riband. Yn 2016 dyfarnwyd Ysgoloriaeth Nansi Richards i Bethan am delynorion yn ogystal â Gwobr Delyn RCM.

Mae Bethan wedi perfformio gyda llawer o gerddorfeydd ledled y DU gan gynnwys Cerddorfa Symffoni Dinas Birmingham, NEW Sinfonia a Cherddorfa Symffoni Cerddorion Ifanc. Mae hyn wedi rhoi cyfle i Bethan weithio gydag arweinwyr byd-enwog fel Bernard Haitink, Edward Gardner a Rafael Payare. Mae hi wedi perfformio yn llawer o leoliadau mwyaf mawreddog y DU fel Royal Festival Hall, Palas Buckingham, Tŷ’r Cyffredin, Neuadd Cadogan, Neuadd Ffilharmonig Lerpwl Bridgewater Hall Manceinion a Symphony Hall. Yn ystod ei hastudiaethau gwahoddwyd Bethan i gymryd rhan mewn cynlluniau gyda Cherddorfa Symffoni’r BBC ac Opera Cenedlaethol Lloegr yn gweithio ochr yn ochr â’r telynorion enwog Sioned Williams, Louise Martin ac Alison Martin.

Cyfrannu

Cefnogwch yr Ŵyl trwy roi’r hyn y gallwch chi

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr GGRGC

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyrau rhad ac am ddim gyda newyddion am Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a digwyddiadau codi arian eraill yn ystod y flwyddyn.