BBC National Orchestra of Wales

(Betina Skovbro)

At the 2013 Festival BBC NOW were conducted by Owain Arwel Hughes with soloist Matthew Trusler, Violin.

 

Bywgraffiad

Blaenwr: Lesley Hatfield

Mae i Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC rôl arbennig yn gerddorfa ddarlledu ac yn gerddorfa symffoni genedlaethol ill dwy, ac fe’i noddir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dan arweiniad y Prif Arweinydd Thomas Søndergård, ochr yn ochr â’r Arweinydd Llawryfog Tadaaki Otaka, dros y blynyddoedd daeth cryn glod i ran y Gerddorfa gan y beirniaid a chynulleidfaoedd. A chanddi ddawn eithriadol rhoi bywyd o’r newydd i’r repertoire craidd, mae’r Gerddorfa’n falch o’i rhaglennu mentrus ac mae byth a hefyd yn dangos rhagoriaeth artistig mewn gweithiau newydd neu a berfformir yn anfynych. Yn rhan o’r ymroddiad yma i gerddoriaeth gyfoes, penododd y Gerddorfa Mark Bowden yn Gyfansoddwr Preswyl ym mis Mehefin 2011, ochr yn ochr â’i pherthynas barhaus â’r Cyfansoddwr Cysylltiedig Simon Holt.

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ydi’r Gerddorfa Breswyl yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, ac mae hefyd yn perfformio cyfres o gyngherddau yn Abertawe. At hynny, mae’r Gerddorfa’n mynd ar daith i drefi a dinasoedd trwy hyd a lled Cymru drwy’r flwyddyn gron, gan gynnwys Aberystwyth, Bangor, Wrecsam a Llandudno. Mae’r Gerddorfa’n perfformio yn y BBC Proms yn Llundain bob blwyddyn, a hefyd yn ymddangos bob yn ddwy flynedd yn BBC Canwr y Byd Caerdydd. Ymhlith teithiau dramor yn ddiweddar bu’r Eidal, yr Iseldiroedd ac yn fwyaf diweddar taith i Tsieina a noddwyd gan y Cyngor Prydeinig.

Ochr yn ochr â’r prif dymor, mae gwaith tîm Allgyrch Addysg a Chymuned Cerddorfa’r BBC yn rhan hanfodol o fywyd cerddorol y Gerddorfa. Yn rhan o’r gwaith yma dros flynyddoedd diweddar rhannwyd pecyn adnoddau DVD i bob ysgol gynradd ac arbennig yng Nghymru; a datblygu fformat cyngerdd arloesol newydd wedi’i lunio i gynulleidfaoedd o oedolion a phlant sy’n Fyddar, wedi’u byddaru ac yn drwm eu clyw.

Neuadd Hoddinott y BBC ydi cartre’r Gerddorfa, neuadd gyngerdd a stiwdio recordio deubwrpas a gynlluniwyd yn arbennig, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. Yn ogystal â sesiynau recordio stiwdio a chyngherddau i BBC Radio 3, mae ganddi berthynas glòs â gwneuthurwyr rhaglenni teledu, gan gynnwys Doctor Who i BBC Cymru Wales ac Uned Astudiaeth Natur y BBC, yn anad neb â’r cyfansoddwr Nitin Sawhney i’r gyfres Human Planet.

Mae’r Gerddorfa hefyd yn recordio CDiau mawr eu parch, sy’n aml yn arobryn, gan gynnwys Ivanhoe gan Arthur Sullivan a enwebwyd am Grammy yn 2011; y cylch o dair sgôr Stravinsky i Ballet Russes Diaghilev, dan arweiniad Thierry Fischer, a groesawyd yn frwd gan y beirniaid; recordiad byw o Gothic Symphony Havergal Brian, a berfformiwyd yn BBC Proms 2011 gyda’r BBC Concert Orchestra; ac Ail a Chweched Symffoni David Matthews, a enillodd Wobr “Premiere Recording” BBC Music Magazine yn 2011.

 

Biography

Leader: Lesley Hatfield

BBC National Orchestra of Wales occupies a special role as both a broadcast orchestra and the national symphony orchestra of Wales, and is supported by the Arts Council of Wales.

Led by Principal Conductor Thomas Søndergård, alongside Conductor Laureate Tadaaki Otaka the Orchestra has won considerable critical and audience acclaim over the years. With an outstanding ability to refresh core repertoire, the Orchestra is proud of its adventurous programming and continuously demonstrates artistic excellence in new or rarely performed works. As part of this commitment to contemporary music, the Orchestra appointed Mark Bowden as Resident Composer in June 2011, alongside the continuing relationship with Composer-in-Association Simon Holt.

BBC National Orchestra of Wales is Orchestra-in-Residence at St David's Hall, Cardiff, and also performs a season of concerts in Swansea. In addition, the Orchestra tours to towns and cities across Wales throughout the year, including Aberystwyth, Bangor, Wrexham and Llandudno. The Orchestra performs annually at the BBC Proms in London, and also appears biennially at BBC Cardiff Singer of the World. Recent international tours include Italy, the Netherlands and most recently a tour to China, supported by the British Council.

Running parallel to the main season, the work of the BBC NOW Education and Community Outreach team is integral to the Orchestra's musical life. In recent years this work has included a DVD resource pack distributed to every primary and special school in Wales; and the development of a new innovative concert format designed for audiences of adults and children who are Deaf, deafened and hard of hearing.

The Orchestra’s home is BBC Hoddinott Hall, a specially designed dual-purpose concert hall and recording studio based in the Wales Millennium Centre in Cardiff Bay. As well as recording studio sessions and concerts for BBC Radio 3, it enjoys close working relationships with television programme-makers, including Doctor Who for BBC Cymru Wales and the BBC’s Natural History Unit, most notably with composer Nitin Sawhney for the Human Planet series.

The Orchestra also records highly regarded, often award-winning CDs, including the 2011 Grammy nominated Ivanhoe by Arthur Sullivan; the critically acclaimed cycle of Stravinsky’s three scores for Diaghilev’s Ballet Russes, conducted by Thierry Fischer; a live recording of Havergal Brian’s Gothic Symphony, performed at the BBC Proms 2011 with the BBC Concert Orchestra; and David Matthews’ Symphonies 2 and 6, which won Premiere Recording BBC Music Magazine Award 2011.